persakyti

persakyti
1 pérsakyti NdŽ; Ser 1. tr. perpasakoti ką išgirsta, sužinota: Ką mes šnekam, tai jin vis parsãko Vel. Nemoku aš visko parsakýt, ką man dėdina kalbėjo Skrb. Aš jau žinau, man Gasparienė visa pérsakė Sdk. Marikė iš pradžios parsakė vis, ką nu senelio išgirdo Sz. Bobos man viską pérsako Ktk. Eidamos per eilių eiles, žinios dažnai išsikraipydavo, būdavo persakomos kitaip .(Jėzų) persakydamas ir išguldydamas WP24. Pérsakykite evangeliją DP225.pakartoti pasakytą: Pasigink Petrį ir anam pársakyk, ką nupirkti Vkš. Matydama, kad nesuprato, dar kartą persakė A.Vien. Žinoma, ans persakė savo prižadėjimą MPs.iš naujo pasekti: A tą visą pasaką reik pársakyti iš naujo? Všv. 2. intr., tr. Q546, R, Vkš, Sml išversti iš vienos kalbos į kitą: Rusiškai i paskaito, i pársakyti moka Bt. Ką rusiškai sako, lietuviškai pársako Jrb. Kad aš rusiškai mokėjau, tai aš galėjau da kitiems pérsakyti Pgg. Persakau į kitą liežuvį R102, N. 3. tr., intr. Sut papasakoti, apsakyti: Vis jam pársakyk, kaip buvo J. Persakaũ aš tau visą teisybę, kaip būna gyvenime Rz. Ir parsãkė broliam visą šios dienos atsitikimą BM90(Brž). Berniokas buvo atejęs, tai visas navynas pérsakė Sdk. Persakyk man plačiau, aš lig šiol nieko nesupratau Srv. Senutis pársakė apei lažus Užv. Dabar pérsakiau visą senovę Mlt. Mano žmona tik pársakydavo [apie meškininkus] Gsč. Man tas brolis parsakýdavo apie tą seselę Všk. Jis pérsakė, kap sirgęs Mrc. Prosenučiai pársako, jog švedai ant to kalno pakavojo didelius piningus BM263(Šl). Kad ir ta marti, kaip parsãko žmonys, an kešenę nedėk Mžš. Kaip mama parsakýdavo, sunku tada jiem buvo gyvent Sdb. | refl. tr., intr.: Tėvas parsisãko, kokį turėjo arklį Ul. Iš pradžių nenorėjau priimt, ale kai pérsisakė, kas toks, iš kur – ir priėmiau Srv. Ar parsisakė Jonas tau apie savo kelionę? Upt. Parsisakiau, už durų būdamas, visas savo bėdas BsPII104. 4. tr. I, Skdv atkalbėti, kad nedarytų ko nors, išaiškinti, perkalbėti: Kas yr, kad negal pársakyti?! Lkv. Tokį pasiutusį vaiką nė pársakyti negaliu Bt. Vaikas yra pársakomas: neduok – ir nenori Plt. Sakyk, kiek nori – nepársakysi Jdr. Nepársakomas, nepáršnekamas jau toks krupis Krš. Matai, koks ans yr nepársakomas Slnt. Neduok Dieve gyventi su paiku i da nepársakomu žmogu Vvr. Katram daba vaikuon gali pársakyti – dirba savotiškai, i gan Pvn. Ka tau negal pársakyti, tu vis savo i savo šneki Ll. Kas tai žino, koks tai būdas, ja ans nebus koksai dūdas neparsãkomas JV331. 5. intr., tr. per daug, labai daug pasakyti: Verčiau mažiau pasakyt, negu pérsakyt Dkš. Žinai pati, kaip reikėjo man tavęs, sakyta buvo tau ir persakyta J.Balt. Tegu sako pérsako (tegu kalba kiek nori, aš vis tiek neklausysiu) Lp. Kas nedasakyta ir pérsakyta Lp. Dovanokit, tėveliai, kad žodelį pérsakiau (rd.) Dv. 6. intr. pertraukti ką sakantį, sudrausti: Kad svetimas iš kitojo sutvėrimo džiaugiasi, tai reikia tokiam šiaip persakyti: – Ko veizi, nedyvykis! LTR(Klp). \ sakyti; antsisakyti; apsakyti; atsakyti; dasakyti; įsakyti; išsakyti; nusakyti; pasakyti; išpasakyti; papasakyti; pripasakyti; padsakyti; persakyti; prasakyti; prisakyti; razsakyti; susakyti; užsakyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • persakyti — pérsakyti vksm. Bandýsiu savai̇̃s žõdžiais vi̇̀ską táu pérsakyti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsakyti — 1 atsakyti NdŽ 1. tr. SD214, H156, R, Sut, J, K, Š duoti informaciją į klausimą: Atsakau, atsakymą duomi R54. Ir va ką jis man atsakė paklaustas Blv. Kaip klausia, teip ir atsãko Ds. Klausiau ir jį, bet nieko neatsakė J.Jabl. Kurmonas atsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persakinėti — 1 persakinėti iter. 1 persakyti: 1. M Kam tu mane parsakinėji, t. y. parsakai mano žodžius, darbus J. Aš ir klausiu: koks velnias traukia tave už liežuvio? Kam tu persakinėji boboms viską? J.Balt. 2. Kunegai, nemokėdamys žemaitiškai, pradė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsisakyti — 1 antsisakyti (ž.) tr. pasirinkti, pasiskirti: Tokią bjaurią pavardę antsisãkiusi: Šatrijos i dar ragana (apie M.Pečkauskaitės slapyvardį) Šts. sakyti; antsisakyti; apsakyti; atsakyti; dasakyti; įsakyti; išsakyti; nusakyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakyti — 1 apsakyti tr. Š, NdŽ; MŽ25, N 1. Q33, SD228 papasakoti: Daug ką apsako seneliai žili iš tolimos praeities Mair. Jis man apsakė, kaip tuos raštus žmonės slapta rašą Žem. Tik anas gali gerai tau visa apsakyt Dv. Tenai jum apsakìs tokie senesni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atloti — 1. intr. lojant artėti, atbėgti: Šunys, girdžiu, atloja atloja Pc. Kieno tenai šuva atloja? Kad nebūt pasiutęs! Ėr. Prie upelio vos prėjęs jau išgirdo skalikus karštoms pėdoms atlojant Jrk35. 2. tr. lojimu atvaryti, atlydėti: Atlo[ja] šuo kaži ką …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėcyti — ×atlėcyti tr. persakyti kito žodžius; liežuvauti: Kam jūs atlėcijate, ką jinai kadaikščiai kalbėjo ant juma, par tai daros rietenos J. lėcyti; atlėcyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atūturti — ×atū̃turti 1. tr. persakyti: Tik neatū̃turk niekam, ką aš sakiau Dglš. 2. refl. atsikalbinėti: Tol atsiū̃tura, paki diržo neparodau Ktk. 3. refl. užtektinai išsikalbėti: Aš su savo tolimuo duktele kai sueinu, tai negaliu atsiūturt Ml. ūturti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasakyti — 1 ×dasakyti (hibr.) 1. tr. Dglš pasakyti, nurodyti: Aš jam dasakytau akysna Arm. Nedasakysi nūnai, kiek man metų Šlčn. Mergužėle mano, liūdna širdis tavo, pasakyk dasakyk, per kur juos inleisi? DrskD118. 2. tr. įrodyti: Nėra sviedkų – nedasakysi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpasakyti — 1 išpasakyti tr. 1. I, M apsakyti, išpasakoti: Aš galėčia jum viską išpasakyt LB268. Negalima išpasakyt, kaip negera man Nmč. Man pasidarė taip baisu, kad ir išpasakyti negalima A.Vencl. Nėr kap išpasãko, kap ingyrė šitą kraštą Str. Išpasakyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”